Vedtægter for MejslenStenhuggerklubben MEJSLEN                                                                                                            14 dec. 2016


c/o Formanden


Ninna Berg


Udbakken 5


2750 Ballerup


 


CVR-nr.: 38228617


 


 


Vedtægter


 


1.    Navn og hjemsted


 


Klubbens navn er Stenhuggerklubben MEJSLEN


Klubbens hjemsted er Allerød


 


2.    Formål


 


Klubbens formål er at samle interesserede fra Allerød og omliggende kommuner omkring stenhugning.


 


3.    Medlemmer


 


Som ordinære medlemmer kan optages alle, som er fyldt 18 år. Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben. 


 


4.    Kontingent


 


Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.


 


5.    Eksklusion


 


Et medlem, der udviser adfærd, som ikke kan tolereres, kan ekskluderes. Eksklusionen skal godkendes af generalforsamlingen.


 


6.    Bestyrelse


 


Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer:


Formand, kasserer og 3 alm. medlemmer.      


Desuden vælges 1 suppleant


 


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen, således at det tilstræbes at formand + 1 medlem afgår det ene år og kasserer + 2 medlemmer det efterfølgende år.


Suppleanten vælges for 1 år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er klubbens talerør og ingen enkeltmedlemmer kan udtale sig på klubbens vegne.


 


Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller på begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der tages referat af forhandlingerne. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Formand og kasserer kan efter énstemmig vedtagelse tegne klubben.


 


7.    Tegningsregler


 


Formand og kasserer tegner klubben.            


 


8.     Revision


          


Revisor vælges for ét år ad gangen af generalforsamlingen. Desuden vælges 1 revisorsuppleant.


 


9.    Regnskab


 


Kassereren fører klubbens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Til løbende udgifter må der kun findes kr. 500,00 disponible. Kassereren betaler løbende forfaldne regninger.


Regnskabsåret løber fra 1.1. til 31.12. Kassereren fremlægger revideret regnskab for generalforsamlingen.


 


10.   Generalforsamling


 


Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Den skal indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel med følgende dagsorden:


 


           1. Valg af dirigent


           2. Formandens beretning.


           3. Regnskabsaflæggelse.


           4. Valg af bestyrelse.


           5. Valg af revisor.        


           6. Forslag.


           7. Eventuelt.


          


Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer indsender skriftlig og motiveret begæring herom. Afholdelsen skal finde sted senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.


 


Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.


 


Simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende er afgørende, bortset fra de i §11 nævnte tilfælde. Skriftlig afstemning kan forlanges. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.


 


11.    Vedtægtsændringer


 


Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.


Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde, så de kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


 


12.   Klubbens opløsning


 


Til vedtagelse af forslag om klubbens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er det ikke tilfældet, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan gennemføres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.


 


Klubbens aktiver skal anvendes til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.


----------------------------------------------------


 


Vedtaget på stiftende generalforsamling 27. november 1997.


med senere ændringer    


 


 


 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.02 | 15:51

En dejlig hjemmeside -- skønt med nogle links, fra medlemmer og andre stenhuggere

...
17.07 | 12:50
Link - dejlig video har modtaget 4
21.10 | 15:21
Startside har modtaget 30
12.09 | 09:35
Fotoalbum har modtaget 4
Du kan lide denne side