Vedtægter for Mejslen

Stenhuggerklubben  MEJSLEN                                                                                                                  28 okt. 2021

c/o Formanden

Ninna Berg

Udbakken 5

2750 Ballerup

CVR-nr.: 38228617

Vedtægter

1.    Navn og hjemsted

Klubbens navn er Stenhuggerklubben MEJSLEN

Klubbens hjemsted er Allerød

2.    Formål

Klubbens formål er at samle interesserede fra Allerød og omliggende kommuner omkring stenhugning.

3.    Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages alle, som er fyldt 18 år. Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben. 

4.    Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

5.    Eksklusion

Et medlem, der udviser adfærd, som ikke kan tolereres, kan ekskluderes. Eksklusionen skal godkendes af generalforsamlingen.

6.    Bestyrelse

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 4-5 medlemmer:

Formand, kasserer og 2-3 alm. medlemmer.      

Desuden vælges 1 suppleant

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen, således at det tilstræbes at formand + 1 medlem afgår det ene år og kasserer + 1-2 medlemmer det efterfølgende år.

Suppleanten vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er klubbens talerør og ingen enkeltmedlemmer kan udtale sig på klubbens vegne.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der tages referat af forhandlingerne. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Formand og kasserer kan efter énstemmig vedtagelse tegne klubben.

7.    Tegningsregler

Formand og kasserer tegner klubben.          

8.     Revision

Revisor vælges for ét år ad gangen af generalforsamlingen. Desuden vælges 1 revisorsuppleant.

9.    Regnskab

Kassereren fører klubbens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Til løbende udgifter må der kun findes kr. 500,00 disponible. Kassereren betaler løbende forfaldne regninger.

Regnskabsåret løber fra 1.1. til 31.12. Kassereren fremlægger revideret regnskab for generalforsamlingen.

10.   Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Den skal indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel med følgende dagsorden:

           1. Valg af dirigent

           2. Formandens beretning.

           3. Regnskabsaflæggelse.

           4. Valg af bestyrelse.

           5. Valg af revisor.        

           6. Forslag.

           7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer indsender skriftlig og motiveret begæring herom. Afholdelsen skal finde sted senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende er afgørende, bortset fra de i §11 nævnte tilfælde. Skriftlig afstemning kan forlanges. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.

Bestyrelsen kan som følge af force majeure herunder ved myndighedspåbud beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

11.    Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde, så de kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

12.   Klubbens opløsning

 Til vedtagelse af forslag om klubbens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er det ikke tilfældet, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan gennemføres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Klubbens aktiver skal anvendes til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

----------------------------------------------------

Vedtaget på stiftende generalforsamling 27. november 1997,

med senere ændringer    

Nyeste kommentarer

18.10 | 15:33

Jeg er blevet medlem af Mejlsen og kan lide siden ,og søde og flinke m...

22.02 | 14:51

En dejlig hjemmeside -- skønt med nogle links, fra medlemmer og a...